Pravidlá a podmienky marketingovej súťaže

Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky mikrosúťaží usporadúvaných na profile „Andrej Mozoľ“, ktoré prebiehajú na Facebookovej adrese https://www.facebook.com/jutexslovakia (ďalej len "súťaž").

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava, IČO: 362 50 643, DIČ: 2020173562 .Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom OR OS v Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 35848/B (ďalej len “ Usporiadateľ ”).

2. Kontaktná osoba usporiadateľa:

A. kontaktná osoba: Michal Gajdošík

B. e-mail: gajdosik@jutex.sk

C. telefón: 0907 715 960

3. Organizátorom súťaže je Hi Promotion s.r.o. so sídlom Banskobystrická 391/70, 621 00 Brno - Řečkovice, IČO 03235203, DIČ CZ03235203. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 84120 C (ďalej len "organizátor").

4. Táto súťaž nie je organizovaná spoločnosťou Facebook (www.facebook.com) a nijako s ňou nesúvisí.

II. Termín a miesto konania súťaže

1. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým je súťaž vyhlásená.

2. Súťaž prebieha na území Slovenska.

III. Účastníci súťaže

1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou pre doručovanie na území Slovenska, ktoré sa v dobe konania prihlásia do súťaže svojím súťažným príspevkom a súhlasia s týmito pravidlami (ďalej tiež "účastník" alebo "súťažiaci") .

2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci, rodinní príslušníci a osoby blízke usporiadateľovi súťaže, organizátorovi a agentúram, ktoré sa akokoľvek podieľajú na realizácii tejto súťaže.

3. Zo súťaže budú vylúčené osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže. Účastník súťaže môže byť vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry.

IV. Účasť v súťaži

1. Súťažné príspevky/tipy sa vkladajú vo forme komentárov pod príspevkom s informáciou o súťaži.

2. Súťaž bude prebiehať v termíne uvedenom v príspevku, ktorým je súťaž vyhlásená.

3. Zo súťaže budú vyradené všetky súťažné príspevky nespĺňajúce podmienky týchto pravidiel.

4. Zo súťaže budú ďalej vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy alebo príspevky, ktoré budú akokoľvek odporovať cieľom a účelu, s ktorým je stránka JUTEX - Koberce Parkety PVC prevádzkovaná (ďalej len "súťaž").

5. Súťažiaci sa nemôže jednej súťaže zúčastniť opakovane ani s inou facebook identitou; súťažiaci môže v rámci jednej súťaže získať iba 1 výhru.

V. Mechanika súťaže a určenie výhercov

1. Princíp súťaže: v súťaži vyhráva jedna správna odpoveď, ktorá bude vylosovaná usporiadateľom.

2. Ak výherca z dôvodu nesplnenia pravidiel súťaže bude zo súťaže vyradený, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho miesto nastupuje novo vylosovaný súťažiaci, ktorý má nárok na výhru ako ďalší v poradí.

VI. Výhry

1. Konkrétne výhry sú uvedené v príspevku, ktorým je súťaž vyhlásená.

2. Súťažiaci môže v rámci jednej súťaže získať iba 1 výhru.

3. Výhercovia budú kontaktovaní usporiadateľom súťaže prostredníctvom súkromnej správy alebo komentára vloženého pod súťažnou otázkou a budú vyzvaní, aby usporiadateľovi zaslali najneskôr do 7 dní prostredníctvom súkromnej správy svoju adresu, e-mail a telefón, aby sa s nimi mohol usporiadateľ dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že výherca neoznámi požadované informácie v uvedenej lehote, jeho nárok na výhru zaniká.

4. Odovzdaním výhry výhercovi sú splnené všetky záväzky usporiadateľa a organizátora voči výhercovi stanovené týmito pravidlami. Nárok na výhru nevzniká v prípade nedodržania alebo porušenia podmienok pravidiel súťaže.

5. Usporiadateľ a organizátor nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou výhry, nepreberajú voči výhercom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami a výhercovia nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora než uvedené v týchto pravidlách.

6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry nie je možná.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ je kedykoľvek v priebehu súťaže oprávnený zmeniť pravidlá aj podmienky súťaže, výhry a dobu trvania súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek celú súťaž z vážnych dôvodov zrušiť. Všetky výhry sú právne nevymáhateľné. Na účasť v súťaži alebo výhry nevzniká účasťou v súťaži právny nárok.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier.

3. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené, stratené či poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, tj. napr. nebudú k zastihnutiu alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo Usporiadateľ použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.

4. Odoslaním príspevku do súťaže účastník súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov (e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt) v súlade s GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Udeľujem týmto Usporiadateľovi dobrovoľne a na základe dohody súhlas so spracovaním svojich zhora uvedených osobných údajov za účelom vyhodnotenia marketingovej súťaže. Bol som oboznámený s tým, že Usporiadateľ bude zhora uvedené osobné údaje na základe môjho súhlasu uchovávať, patrične chrániť, vyhodnocovať a na základe týchto údajov ma môže kontaktovať, a to najdlhšie po dobu 1 roka od udelenia tohto súhlasu. Ročnú lehotu Usporiadateľ odôvodňuje tak, že sa jedná o štandardnú dobu na vyhodnotenie a uchovanie výsledkov marketingovej súťaže.

Za účelom aktuálnosti týchto údajov sa zaväzujem nahlásiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach, vyplývajúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalšiemu spracovateľovi.

Som ďalej poučený, že mi kontaktná osoba Usporiadateľa (pozri vyššie) umožní prístup k mojim osobným údajom, poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch, ktoré spracováva, a zároveň u tejto osoby môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať a žiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu či uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. V súvislosti so spracovaním možno podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

5. Účastník súťaže nesie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži (najmä náklady na vlastné internetové pripojenie apod.). Súťažiaci berie na vedomie, že nie je možné požadovať alebo sa domáhať uhradenia nákladov spojených s účasťou v súťaži od usporiadateľa alebo organizátora.

6. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že obsah aplikácie, jej výkon, rýchlosť prenosu správ a dát, ďalej rýchlosť odpovede sú závislé na obsluhujúcej technológii a môžu byť nepriaznivo ovplyvnené na Usporiadateľovi nezávislými faktormi, ako je napríklad (avšak nie výhradne) chyba v spojení, výkon serverových počítačov či zachovanie bezpečného sieťového pripojenia. Usporiadateľ a Organizátor vylučujú všetku zodpovednosť vyplývajúcu z vyššie uvedeného.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami. Účastník ďalej súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený, ak sa k tomu rozhodne, bezplatne uverejňovať súťažný príspevok vrátane fotografií a prípadne aj mena, podobizne a obrazové či zvukové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa, vrátane profilov usporiadateľa na sociálnych sieťach.

V Bratislave dňa 2.11.2018.